รายงานสรุปผลและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการดำเนินการตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑