จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปี 2561 ฉบับที่ 3

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับนี้ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้าง
วินัยและระบบคุณธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *