ขออนุญาติเผยแพร่รายงาน (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ขออนุญาติเผยแพร่รายงาน (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลวาริชภูมิ >>Download<<

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ประกาศโรงพยาบาลวาริชภมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ >>ดาวน์โหลด<<

Read more

รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ คปสอ.วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ คปสอ.วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด

Read more

แนวทางการป้องกันรับสินบนและการกำกับติดตาม โรงพยาบาลวาริชภูมิ

แนวทางการป้องกันรับสินบนและการกำกับติดตาม โรงพยาบาลวาริชภูมิ >>ดาวน์โหลด<<

Read more

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตาม โรงพยาบาลวาริชภูมิ

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตามโรงพยาบาลวาริชภูมิ >>ดาวน์โหลด<<

Read more

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปี 2562 โรงพยาบาลวาริชภูมิ

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปี 2562 >>ดาว์นโหลด<<

Read more

ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒โรงพยาบาลวาริชภูมิ ดาว์นโหลด

Read more

รายงานผล แผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ คปสอ.วาริชภูมิ ประจำปี 2561

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ คปสอ.วาริชภูมิ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด

Read more