รายงานการวิเคราะห์ผล ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผล ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

Read more

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2560

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2560

Read more